ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

ЗА УЧЕНИЦИТЕ
График за ученици самостоятелна форма на обучениеМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ» – ПЛОВДИВ

УТВЪРДИЛ:

МАРИАНА СПАСОВА

Директор на ПГАСГ”Арх.К.Петков”

ГРАФИК

ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018 ГОДИНА


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

УЧЕНИЦИ

Български език и литература

09,01

10,00

320

Т.Златанова

Ст.Муратева

Ф.Въргова

М.Терзиева

Жени Карамитова 12

Красиела Брайкова 11

Физическо възпитание и спорт

09,01

13,00


В.Малеволти

Т.Димитрова


Жени Карамитова 12

Математика

10,01

10,00

320

М.Терзиева

Ан.Микова

Ил.Крачанов

Ст.Муратева

Жени Карамитова 12

Български език и литература ЗИП

11,01

10,00

320

Т.Златанова

Ст.Муратева

Т.Димитрова

М.Генова

Жени Карамитова 12

Чужд език по професията – английски

12,01

10,00

320

В.Карачанска

А.Арнаудова

инж.Ант.Костовска

Ст.Бойчев

Жени Карамитова 12

Свят и личност

15,01

10,00

320

Т.Иванова

Р.Пантиева

В.Карачанска

Д.Димитрова

Жени Карамитова 12

Недилена Господарска

История и цивилизация

16,01

10,00

320

Св.Топалова

Д.АВрамова

В.Минчева

Ф.Въргова

Красиела Брайкова 11

Строителна дейност и контрол

16,01

10,00

320

инж.Ц.Видоловска

инж.М.Халачева

В.Минчева

Ф.Въргова

Жени Караминова 12

Паркова архитектура и фитодизайн

16,01

10,00

320

л.арх.Й.Гецова

л.арх.М.Генова

В.Минчева

Ф.Въргова

Недилена Господарска

Съставяне на сметна документация с програмни продукти

17,01

10,00

320

инж.Ц.Видоловска

инж.М.Халачева

Ил.Крачанов

Ст.Муратева

Жени Карамитова 12

Парково и ландшафтно проектиране с AutoCAD

17,01

10,00

320

л.арх.Й.Гецова

л.арх.М.Генова

инж.Ант.Костовска

Ст.Бойчев

Недилена Господарска

Технология на строителството

18,01

10,00

320

инж.В.Димовска

инж.М.Халачева

Ст.Иванов

Р.Ръжева

Жени Карамитова 12

Технология на строителството

18,01

10,00

320

инж.Сл.Бочуков

инж.Ц.Видоловска

Ст.Иванов

Р.Ръжева

Красиела Брайкова 11

Производствена практика

19,01

10,00

320

арх.Т.Абаджиева

инж.К.Георгиева

инж.Ант.Костовска

Ст.Бойчев

Жени Карамитова 12

Парково и ландшафтно проектиране с AutoCAD - ЗИП

19,01

10,00

320

л.арх.Й.Гецова

инж.В.Джокова

инж.Ант.Костовска

Ст.Бойчев

Недилена Господарска