ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИАРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ – „Техник – реставратор"
СПЕЦИАЛНОСТ – „Архитектурна реставрация"

ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС, Разширено изучаване на Английски език.

Специалността е разкрита, за да задоволи нуждата от обучени кадри, които да реализират амбициозната програма за съхранение на богатото недвижимо културно и архитектурно наследство на българския народ.
Специалистите, обучени по тази професия, получават умения, за да организират и ръководят изпълнението на строително – монтажни работи при реставрационни и консервационни дейности.
Техникът-реставратор получава и научни знания за изготвянето на съставните части на проект за изпълнение на реставрационни работи, принципите за техническото нормиране на ценообразуването, отчитането и заплащането на труда. Той притежава и компетенциите за участие в разработването на тръжни документи, както и да заснема съществуващи архитектурни обекти.
Завършилите тази специалност могат да се реализират като технически ръководители основно при строителство с налични археологически находки, при укрепване и възстановяване на ценни архитектурни обекти, да работят в офертни отдели на строителни компании, да трасират сгради и съоръжения.