ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

СПЕЦИАЛНОСТИГЕОДЕЗИЯ

По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени сгради, пътни и водни съоръжения на земната повърхност и в минното дело.

Изучавайки основно геодезия, фотограметрия и картография, геодезистите получават подготовка и по маркшайдерство, земеустройство, пътно и парково строителство, което ги прави приложими в много области на националното стопанство – като технически ръководители на обекти.

Завършилите средно образование геодезисти продължават обучението си във висши учебни заведения като УАСГ, Минно-геоложки институт и др. висши строителни училища. Освен заради романтиката геодезисти участват в научни експедиции до нови неизследвани земи за съставяне на топографски карти.

След 12 клас, водени от разностранни интереси наши ученици завладяват върхове в областта на изкуствата, хуманитарните науки. Където и да ги отведат житейските пътища геодезистите винаги отбелязват в своята биография с подчертана гордост, че са учили в ПГСАГ – Пловдив.